Notebook

Završni radovi - Procedura:

 1. Student prijavljuje završni rad preko aplikacije ESALTER.
 2. Nakon prijave, studentska služba proverava da li su sve ispitne prijave u dosijeu studenta i šalje obaveštenje studentu da dostavi nedostajuće prijave (ukoliko ih ima).
 3. Na nalogu sekretara katedre (u okviru ESALTER aplikacije) pojavljuje se novi zahtev koji sekretar stavlja na dnevni red sednice Katedre.
 4. Nakon slanja dnevnog reda članovima Katedre, mentori su dužni da sekretaru dostave teme završnih radova svojih kandidata. Ukoliko se tema zadatka ne dostavi za sednicu Katedre, tema neće biti odobena na toj sednici već ostaje na čekanju za neku narednu sednicu. Na sednici se usvajaju tema zadatka i komisija za odbranu.
 5. Nakon sednice Katedre sekretar unosi temu zadatka, mentora i komisiju u bazu.
 6. Kada kandidat završi svoj rad, a pre štampanja, dolazi do sekretara da uzme potpisan tekst zadatka koji će ukoričiti zajedno sa ostatkom rada (Termini u kojima se mogu preuzeti potpisani zadaci su dati ispod!).
 7. Mentor je dužan da javi sekretaru da je kandidat završio rad i da je spreman za odbranu kako bi sekretar mogao da odobri (preko ESALTER-a) odbranu završnog rada.
 8. (Ovaj korak važi samo za master radove - oni koji rade diplomski prelaze na korak 9) Kada mentor potvrdi da je student spreman za odbranu, kandidat mora da upload-uje PDF verziju svog rada (manju od 15 MB). Sekretar proverava da li je PDF verzija zadovoljavajuća (da nije slučajno postavljen neki tekst koji nema veze sa zadatkom) i odobrava odbranu.
 9. Nakon što sekretar potvrdi u bazi da je kandidat spreman za odbranu završnog rada, kandidat može završiti sve aministrativne obaveze na fakultetu (razduživanje sa bibliotekom i ostalo o čemu informacije dobija u studentskoj službi). Nakon toga se štampa rad (zajedno sa potpisanim zadatkom) i taj primerak (koji na kraju ostaje mentoru) se nosi u studentsku službu na pečatiranje. Tada se može i zakazati sala za odbranu (sale u zgradi fakulteta se zakazuju u studentskoj službi, a učionica u Institutu za hidrotehniku se zakazuje u dogovoru sa mentorom)
 10. Studentska služba štampa dokumentaciju potrebnu za odbranu rada (Zapisnik komisije, Izveštaj, Ocene i papirnu verziju Zahteva za odobrenje teme koju mogu da potpišu Šef ili Sekretar Katedre).
 11. Nakon završene odbrane komisija Sekretaru dostavlja fotokopiju Zapisnika (original student nosi u studentsku službu), original Izveštaja i original Ocena (sekretar stavlja u arhivu). Papirna verzija Zahteva za odobrenje teme (potpisana od strane Šefa ili Sekretara) se zajedno sa originalom Zapisnika nosi u Studentsku službu.

Termini u kojima se može preuzeti potpisani tekst zadatka:

 1. Utorak 12-13h
 2. Četvrtak 12-13h